Disclaimer

 

Op deze Velodrome Protectietechniek site zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

 

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van Velodrome Protectietechniek zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Velodrome Protectietechniek heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deVelodrome Protectietechniek sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Velodrome Protectietechniek staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.Velodrome Protectietechniek aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Velodrome Protectietechniek wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Velodrome Protectietechniek garandeert evenmin dat de Velodrome Protectietechniek sites foutloos of ononderbroken functioneren.

 

Op de Velodrome Protectietechniek sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Velodrome Protectietechniek niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Velodrome Protectietechniek wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Velodrome Protectietechniek, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Velodrome Protectietechniek sites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Velodrome Protectietechniek sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanVelodrome Protectietechniek, de inhoud van de Velodrome Protectietechniek sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de Velodrome Protectietechniek site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.